PONAR REMO SP. Z O.O.

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem w działalności firmy PONAR REMO Sp. z o.o.. jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług, wyrobów  przy zachowaniu warunków prawnych, rynkowych

i wymagań klientów. Będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

i zobowiązujemy się spełniać wymagania SZJ ISO 9001, PN-EN 3834-2, PN-EN 1090-1.

Nasza firma dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania Klientów w zakresie:

 • produkcji łożysk mostowych, dylatacji palczastych oraz klap wagonowych,

 • świadczy usługi w zakresie remontów wózków kolejowych.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizowaniu następujących zasad:

 • zachowanie wysokiego poziomu jakości pracy i usług, który jest głównym celem działalności wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych,

 • cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie,

 • doskonaleniu metod wykonywanej usługi oraz wyrobu;

 • prowadzeniu ścisłego nadzoru nad przebiegiem i wykonaniem usługi oraz wyrobu;

 • wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań wynikających ze stosowania w firmie systemu zapewnienia jakości.

Firma realizuje politykę jakości przez kreatywne podejście do zarządzania przez jakość, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • promocji świadomości jakościowej

 • kultury jakości

 • powszechnego aktywnego udziału pracowniczego

 • motywacji jakościowej

PONAR REMO Sp. z o.o. identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz ocenia ryzyka i szanse związane z działalnością spółki.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Zatwierdził

Prezes Zarządu

Wyd. 2.0

Data zatwierdzenia: 04.02.2022